Bewonersvereniging “De Kieviet" behartigt de bewonersbelangen van Park de Kieviet en Kievietsduin en bevordert het onderling contact.

  

Wat doet de vereniging?

1. Intensief overleg met de gemeente: 
  • Op het gebied van verkeer, bijvoorbeeld de stoplichten bij Auberge de Kieviet, inrichting van de 30 km zone en de Dunea zandtransporten

  • Over het onderhoud van het openbaar groen (signalering van gebrek aan onderhoud, meedenken over de uitvoering en aanpak van het Wilhelminaplein met vrijwilligers)

  • over de uitvoering (met de aannemers) van de renovatie van het riolering stelsel en herbestrating in de Kieviet-Noord

2. Introductie van snelle alarmopvolging en gerichte surveillance door Gloseco.

3. Organisatie van evenementen, excursies, bridgedrives, buurtborrels en andere gelegenheden waar buurtgenoten elkaar in een plezierige sfeer 
    kunnen ontmoeten

4. Een aanspreekpunt te bieden voor individuele suggesties en klachten

Lid worden? Vragen? Klik hier 


Waar vinden de inbraken plaats in Wassenaar?

Kijk op onderstaande link van Gloseco:


AVALEX : Het Nieuwe Inzamelen

In De Wassenaarse Krant van 26 oktober jl. heeft Avalex de plannen gepubliceerd voor de ingrijpende veranderingen  in het ophalen van afval. Er zal meer afval moeten worden gescheiden. Daar is veel voor te zeggen, maar het verlies aan dienstverlening dat daarbij wordt voorgesteld is voor veel inwoners van Wassenaar niet aanvaardbaar. Zo zal de groencontainer nog maar eens per 14 dagen worden geledigd.

Onze bewonersvereniging heeft daarom een brief aan B en W geschreven en gevraagd om een gratis extra groencontainer en om overleg over de plaatsing van de containers voor het restafval. Die brief staat op onze website.

De  Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft ook een brief aan B en W geschreven en heeft op maandag 7 november ingesproken bij de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad. De Vrienden pleitten voor een inventarisatie van de problemen door de  buurtverenigingen in te schakelen en zo maatwerk te leveren bij het oplossen van de problemen.

 De Vrienden hebben op 17 november jl. overleg gevoerd met wethouder Maat. Opnieuw is gepleit voor een gratis tweede groencontainer ( op aanvraag) en maatwerk bij het invoeren van veranderingen in de dienstverlening door overleg met de buurtverenigingen, na een schriftelijke inventarisatie van de problemen zodat buurtverenigingen geclusterd zouden kunnen worden. De wethouder zegde toe zich te zullen inspannen om maatwerk te leveren en wilde wel een tweede groencontainer voor € 50,-- per jaar beschikbaar stellen (i.p.v. € 231,40). Als de proef met de bladkorven slaagt (voldoende gebruik en geen misbruik) dan komen er volgend jaar meer. Voorts kan een kleine groencontainer (140 liter) kosteloos ingeruild worden  voor een grote groencontainer (240 liter).

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 28 november jl. was Avalex door de VVD op de agenda gezet. Er waren 7 insprekers, verontruste burgers met verscheidene problemen m.b.t. de plannen van Avalex. Wethouder Maat zegde toe dat in de wijken met veel blad de ophaal frequentie van de groencontainer in de periode april tot december  wekelijks zou kunnen blijven na  betaling van €30 per jaar per adres. Wederom toezeggingen over maatwerk.

In de vergadering van de Gemeenteraad van 12 december jl. beloofde de wethouder dat in 2017 de groencontainer in de periode april tot december wekelijks wordt opgehaald zonder bijbetaling. Op verzoek van de bewoner wordt de blauwe papercontainer niet bezorgd. De door de VVD ingediende motie om maatwerk te leveren werd aangenomen. Wellicht leidt dat ook tot een gedifferentieerde tariefstructuur. Overigens was al eerder aangekondigd dat in 2017 de tarieven met ongeveer € 75,-- worden verminderd.

 Alles overziende mag wel geconcludeerd worden dat het samenspel tussen Avalex en het gemeentebestuur veel te wensen heeft overgelaten. Het verder scheiden aan de bron dan nu gebeurt, wordt breed gesteund, maar de invoering daarvan hangt af van de beschikbaarheid van ondergrondse containers voor het restafval. De plaatsing daarvan gaat nog geruime tijd duren. Het verlagen van de ophaal frequentie (eigenlijk alleen van de grijze container) is wel een onderdeel van het nieuwe inzamelen, maar is pas aan de orde als die grijze container zijn nieuwe rol krijgt ( plastic, metalen en drinkpakken). Voor de halvering van de ophaalfrequentie van de groencontainer en de blauwe container kan geen rechtvaardiging gevonden worden in de systematiek van het nieuwe inzamelen.

Samenvatting van de huidige stand van zaken:

  • een kleine groencontainer mag kosteloos worden ingeruild voor een grote;

  • de groencontainer wordt in 2017 in Wassenaar- Zuid en in Rijksdorp in de maanden april tot december wekelijks geledigd zonder bijbetaling; in de periode daarbuiten eens per twee weken. In de andere gebieden wordt eens per 2 weken opgehaald. Begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017.

  • een tweede groencontainer is op aanvraag beschikbaar voor  € 50,-- per jaar;

  • de blauwe container wordt eens per 4 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017; bewoners die deze container nog niet hebben en hem niet willen ontvangen moeten dat melden aan Avalex;

  • de grijze container wordt eens per 2 weken geledigd; begint waarschijnlijk  in het eerste kwartaal van 2017;

  • verlaging van het tarief in 2017 van ongeveer € 75,--;

  • het nieuwe inzamelen (met rol- verandering van de grijze container) gaat beginnen in 2018 of later, afhankelijk van de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers;

Naar verwachting zal Avalex de bewoners nog nader informeren.

WFT 20.12.2016 

Aanvulling:

Op de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Vrienden van Wassenaar op 1 februari jl. heeft wethouder Maat nogmaals verzekerd dat Avalex contact zal opnemen met de buurtverenigingen om maatwerk te leveren bij de invoering van de nieuwe procedures van afval inzameling. Mevr. Charlotte de Jongh, lid van het bestuur van onze buurtvereniging, vertegenwoordigde onze buurtvereniging in deze vergadering. Tot dusverre zijn wij niet benaderd door Avalex.

WFT 23.03.2017


Bezoek aan Museum Voorlinden

Op zaterdag 28 januari  hebben we met een groep van dertig buurtbewoners Museum Voorlinden bezocht.


Verdeeld in twee groepen van 15 personen, kregen we een rondleiding door de vaste collectie van het museum en de tentoonstelling 'Full Moon'.
Er was ook een nieuwe tijdelijke tentoonstelling te zien van Martin Creed, Say cheese!  Dit is een ware ontdekkingsreis in het universum van Martin Creed.
Het gebouw, de tuin en de kunstwerken vormen samen een bijzonder geheel en zijn zeker de moeite waard om te bezoeken. 


Nieuwjaarsborrel 2017 in Auberge de Kieviet: mooie opkomst en erg gezellig

Onder het genot van een lekker hapje en drankje was het weer een hele gezellige nieuwjaarsborrel, met een mooie opkomst, ruim 60 buurtgenoten waren aanwezig. De avond was tevens de aftrap voor een plan de campagne om het hondenpoep probleem in de Kieviet aan te pakken door de Groencommissie.

Hieronder een impressie van de avond


Kijk voor meer foto's op de pagina activiteiten.
Bomenboekje is nu verkrijgbaar: Park de Kieviet Groene schatten

Dit boekje is gemaakt door de Groencommissie van de Bewonersvereniging "de Kieviet" ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum.

Als u € 10,-- overmaakt op bankrekening NL06ABNA0566940523 t.n.v. Bewonersvereniging "de Kieviet" te Wassenaar  en uw adres en postcode vermeldt, krijgt u het boekje thuis bezorgd.

Het boekje is ook te koop bij boekhandel de Kler in de Langstraat in Wassenaar.
DUNEA TRANSPORTEN IN 2016

De komende periode vinden er werkzaamheden plaats in Meijendel, dit zal plaatsvinden van september tm maart 2017.

Na 13 september zullen er weer transporten door onze wijk plaats vinden ten behoeve van de werkzaamheden die Dunea gaat uitvoeren in Meijendel. Het gaat vooral om  de renovatie van de Meijendelseweg tussen de rotonde en de boerderij. De vrachtwagens zullen  het asfalt van het wegdek en de puinlaag  eronder afvoeren. Bouwmaterialen voor een funderingslaag en een nieuw wegdek, dat uit klinkers zal bestaan, zullen worden aangevoerd. Voorzien zijn 700 ritten heen en terug, dus 1400 ritten. De aannemer denkt vóór Kerstmis klaar te zijn.

De maximum snelheid van 30 km/uur zal strikt worden nageleefd. De rijtijden liggen tussen 7.30 uur en 16 uur, alleen op werkdagen.

Het verkeer op de Meijendelseweg tussen de rotonde en de boerderij wordt gedeeltelijk eenrichtingsverkeer dat m.b.v. slimme verkeerslichten wordt geregeld.

Onder de funderingslaag komt een dikke plastic folie om het hemelwater op te vangen. Dit water moet worden afgevoerd via een afvoerbuis die  onder het fietspad van het openbare gedeelte van de Meijendelseweg wordt aangelegd. Het fietspad zal dus tijdelijk worden afgesloten.

Via onderstaande link kunt u uitgebreide informatie vinden in een bericht van Dunea.

WFT 19.8.2016

Informatie over onze wijk Park de Kieviet willen we sneller met elkaar kunnen delen, zeker als het om buurtpreventie en veiligheid gaat. Het bestuur heeft besloten om te starten met de buurtapp Nextdoor. Op deze manier kan iedereen profiteren van informatie uit onze eigen buurt.

Meedoen is eenvoudig:

Kijk op www.nextdoor.nl en schrijf je in. Er is ook een app beschikbaar voor smartphones, zoek op je telefoon de beschikbaarheid voor de app Nextdoor.
Geen smartphone? Geen probleem, je kan ook gewoon de computer of laptop gebruiken om mee te doen.

Bekijk de introductiefilm op YouTube:

Nextdoor introductie


Lidmaatschap en activiteiten

Het bestuur heeft besloten om het ledenbestand van onze vereniging op te schonen. Door verhuizingen was het niet meer up to date. Bovendien worden de leden die al twee jaar of meer hun contributie niet betaald hebben en dat ook binnenkort niet doen (na een laatste herinnering), geacht geen prijs meer te stellen op het lidmaatschap.

De activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd zijn voortaan alleen toegankelijk voor leden. Niet-leden werden de afgelopen jaren voor vele evenementen uitgenodigd, zodat zij ruimschoots de gelegenheid hebben gehad om kennis te maken met de activiteiten van de vereniging.

Vanaf nu zullen alleen de leden per e-mail op de hoogte worden gehouden van activiteiten en vergaderingen. Indien het bestuur niet over het mail adres beschikt zullen die leden de bekende gele aankondiging in de brievenbus ontvangen. Eén maal per jaar, namelijk vlak voor Kerstmis, zal bij iedere bewoner een gele aankondiging worden bezorgd, zodat ook nieuwe bewoners die aan de aandacht van het bestuur zijn ontsnapt, kennis kunnen maken met de vereniging. Nieuwe bewoners, voor zover het bestuur die heeft kunnen achterhalen, krijgen een welkomst brief en de uitnodiging om lid te worden.

28 maart 2015

Wim Tordoir, voorzitter