Nieuws‎ > ‎

AVALEX: Het Nieuwe Inzamelen Update

Geplaatst 26 jan. 2017 10:21 door Edward Verschoor

In de Wassenaarse Krant van 26 oktober jl. heeft Avalex de plannen gepubliceerd voor de ingrijpende veranderingen  in het ophalen van afval. Er zal meer afval moeten worden gescheiden. Daar is veel voor te zeggen, maar het verlies aan dienstverlening dat daarbij wordt voorgesteld is voor veel inwoners van Wassenaar niet aanvaardbaar. Zo zal de groencontainer nog maar eens per 14 dagen worden geledigd.

Onze bewonersvereniging heeft daarom een brief aan B en W geschreven en gevraagd om een gratis extra groencontainer en om overleg over de plaatsing van de containers voor het restafval. Die brief staat op onze website.

De  Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft ook een brief aan B en W geschreven en heeft op maandag 7 november ingesproken bij de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad. De Vrienden pleitten voor een inventarisatie van de problemen door de  buurtverenigingen in te schakelen en zo maatwerk te leveren bij het oplossen van de problemen.

 De Vrienden hebben op 17 november jl. overleg gevoerd met wethouder Maat. Opnieuw is gepleit voor een gratis tweede groencontainer ( op aanvraag) en maatwerk bij het invoeren van veranderingen in de dienstverlening door overleg met de buurtverenigingen, na een schriftelijke inventarisatie van de problemen zodat buurtverenigingen geclusterd zouden kunnen worden. De wethouder zegde toe zich te zullen inspannen om maatwerk te leveren en wilde wel een tweede groencontainer voor € 50,-- per jaar beschikbaar stellen (i.p.v. € 231,40). Als de proef met de bladkorven slaagt (voldoende gebruik en geen misbruik) dan komen er volgend jaar meer. Voorts kan een kleine groencontainer (140 liter) kosteloos ingeruild worden  voor een grote groencontainer (240 liter).

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 28 november jl. was Avalex door de VVD op de agenda gezet. Er waren 7 insprekers, verontruste burgers met verscheidene problemen m.b.t. de plannen van Avalex. Wethouder Maat zegde toe dat in de wijken met veel blad de ophaal frequentie van de groencontainer in de periode april tot december  wekelijks zou kunnen blijven na  betaling van €30 per jaar per adres. Wederom toezeggingen over maatwerk.

In de vergadering van de Gemeenteraad van 12 december jl. beloofde de wethouder dat in 2017 de groencontainer in de periode april tot december wekelijks wordt opgehaald zonder bijbetaling. Op verzoek van de bewoner wordt de blauwe papercontainer niet bezorgd. De door de VVD ingediende motie om maatwerk te leveren werd aangenomen. Wellicht leidt dat ook tot een gedifferentieerde tariefstructuur. Overigens was al eerder aangekondigd dat in 2017 de tarieven met ongeveer € 75,-- worden verminderd.

 Alles overziende mag wel geconcludeerd worden dat het samenspel tussen Avalex en het gemeentebestuur veel te wensen heeft overgelaten. Het verder scheiden aan de bron dan nu gebeurt, wordt breed gesteund, maar de invoering daarvan hangt af van de beschikbaarheid van ondergrondse containers voor het restafval. De plaatsing daarvan gaat nog geruime tijd duren. Het verlagen van de ophaal frequentie (eigenlijk alleen van de grijze container) is wel een onderdeel van het nieuwe inzamelen, maar is pas aan de orde als die grijze container zijn nieuwe rol krijgt ( plastic, metalen en drinkpakken). Voor de halvering van de ophaalfrequentie van de groencontainer en de blauwe container kan geen rechtvaardiging gevonden worden in de systematiek van het nieuwe inzamelen.

Samenvatting van de huidige stand van zaken:

  • een kleine groencontainer mag kosteloos worden ingeruild voor een grote;

  • de groencontainer wordt in 2017 in Wassenaar- Zuid en in Rijksdorp in de maanden april tot december wekelijks geledigd zonder bijbetaling; in de periode daarbuiten eens per twee weken. In de andere gebieden wordt eens per 2 weken opgehaald. Begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017.

  • een tweede groencontainer is op aanvraag beschikbaar voor  € 50,-- per jaar;

  • de blauwe container wordt eens per 4 weken geledigd; begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017; bewoners die deze container nog niet hebben en hem niet willen ontvangen moeten dat melden aan Avalex;

  • de grijze container wordt eens per 2 weken geledigd; begint waarschijnlijk  in het eerste kwartaal van 2017;

  • verlaging van het tarief in 2017 van ongeveer € 75,--;

  • het nieuwe inzamelen (met rol- verandering van de grijze container) gaat beginnen in 2018 of later, afhankelijk van de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers;

Naar verwachting zal Avalex de bewoners nog nader informeren.

WFT 20.12.2016  (2)

 

Comments